GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

I. Prevádzkovateľ: Peter Dávid - THE STUDIO KOŠICE, Nám. Oceliarov 19, 040 15 Košice - Šaca zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, odboru živnostenského podnikania pod č. 820-78596 IČO: 48 021 709 DIČ: 1087197771 email: thestudiokosice@gmail.com web: www.peterdavidphotography.com (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje spravodlivo a transparentne zákonným spôsobom na konkrétne určené a výslovne uvedené legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac do času, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 

II. Dotknuté osoby, ktorým sa poskytuje ochrana sú fyzické osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na prevádzkovateľa na jeho e-mailovej adrese thestudiokosice@gmail.com. 

III. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 

IV. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely: a) uzatváranie zmluvy o poskytnutí fotografických služieb v rozsahu meno, priezvisko a titul, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail, v prípade fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi: názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo. b) plnenie daňových povinností v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v prípade fyzických osôb nepodnikateľov v rozsahu meno, priezvisko a titul, adresa bydliska, v prípade fyzických osôb podnikateľov názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH. c) plnenie účtovných povinností v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, daní v prípade fyzických osôb nepodnikateľov v rozsahu meno, priezvisko a titul, adresa bydliska, v prípade fyzických osôb podnikateľov názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH. d) zverejnenie fotografií v prípade klientov (ženích, nevesta) v časopise Nevesta, na internetovej stránke www.nevesta.sk, a na prestížnych fotografických súťažiach Oneeyeland a WPPI, na oficiálnej internetovej stránke prevádzkovateľa www.peterdavidphotography.com a na Facebookovej stránke prevádzkovateľa https://www.facebook.com/peter.david.921, v prípade ostatných klientov na stránke www.thestudiokosice.com. 

V. Prevádzkovateľ sa zúčastňuje s vybranými výnimočnými svadobnými fotografiami súťaže One Eyeland, ktorá umožňuje úspešným a vybraným fotografom zverejnenie ich diel v prestížnej on-line galérii na internetovej stránke https://oneeyeland.com/gallery/ ako aj súťaže WPPI, ktorá zverejňuje diela úspešných fotografov na internetovej stránke https://www.wppiexpo.com/competitions/. Nakoľko sa tieto súťaže nachádzajú v Spojených štátoch amerických, na zverejnenie fotografií dotknutých osôb je potrebný ich výslovný súhlas, ktorý je kedykoľvek odvolateľný. 

VI. Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 943 04, USA, ako aj zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

VII. Dĺžka doby spracovania osobných údajov: i. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. a) je doba spracovania osobných údajov do ukončenia zmluvného vzťahu, t.j. do splnenia všetkých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí fotografických služieb. ii. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. b), teda daňové doklady budú spracovávané podľa § 69 Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. iii. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. c), teda účtovné doklady a účtovné záznamy budú spracovávané podľa § 35 Zákona č. 431/2002 Z.z.. o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. iv. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. d) budú fotografie spracovávané po dobu 5 rokov, pričom táto lehota začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po vyhotovení fotografií. 

VIII. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb primeranými fyzickými a technickými opatreniami na zabezpečenie informácií, ktoré v súvislosti s poskytovanými službami zhromažďuje. Napriek prijímaniu primeraných krokov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb nie je žiadna webová lokalita, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové pripojenie úplne bezpečné. Pokiaľ ide o tretie strany (účtovník, IT špecialista, správca webových stránok), ktoré spracúvajú údaje na základe pokynov prevádzkovateľa, tieto sú povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti, ktorú sa zaviazali zmluvne dodržiavať. 

IX. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.  Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. 

X. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada. 

XI. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 

XII. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu, d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

XIII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 

XIV. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: a) napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 

XV. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. 

XVI. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe: a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, b) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

XVII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. 

XVIII. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným a preukázateľným spôsobom. 

XIX. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.